top of page

Czym jest glosariusz?

Dokument, który przeglądacie to efekt pracy młodych ludzi należących do Junior Branch Polska. Postanowiliśmy go stworzyć, ponieważ zauważyliśmy potrzebę wypracowania wspólnego i spójnego sposobu komunikowania tego co robimy. Znajdziecie tutaj słowa i pojęcia w języku angielskim, których używamy na co dzień w CISV oraz ich polskie odpowiedniki. Główną część stanowi wewnętrzna terminologia naszej organizacji, którą zdecydowaliśmy się wyjaśnić zamiast przetłumaczyć. W ostatniej części zawarliśmy typowe hasła, czy też slogany wraz z ich polskimi odpowiednikami.

Mamy nadzieję, że Glosariusz pomoże mówić nam o CISV zarówno między sobą, jak i poza organizacją. Jest on przydatnym narzędziem do wprowadzenia nowych wolontariuszy w naszą pracę, może służyć jako podstawa do szkoleń lub pomoc w przygotowaniu prezentacji o tym czym i w jaki sposób się zajmujemy.

Junior Branch Polska

HASŁA CISV

CISV educates and inspires action for a more just and peaceful world.

CISV uczy i inspiruje do działań na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie.

We appreciate the similarities between people and value their differences.

Doceniamy podobieństwa między ludźmi i cenimy ich różnice.

We support social justice and equality of opportunity for all.

Wspieramy sprawiedliwość społeczną i równe możliwości dla wszystkich.

We encourage the resolution of conflict through peaceful means.

Popieramy rozwiązywanie konfliktów w pokojowy sposób.

We support the creation of sustainable solutions to problems relating to our impact upon each other and the natural environment.

Wspieramy tworzenie zrównoważonych rozwiązań dla problemów związanych z naszym wpływem na siebie nawzajem i na środowisko naturalne.

Please reload

A   B   C   D   E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S 

A

A

Active Global Citizen

Aktywny Obywatel Świata. Osoba wykorzystująca ASK (Attitudes, Skills, and Knowledge), aby zostać inicjatorem zmian, zarówno lokalnie jak i globalnie.

Activity (patrz -> Fun activity)

Zajęcia, warsztaty

Activity Template

Formularz używany do spisywania w usystematyzowany sposób zajęć typu “uczenie się przez doświadczenie”.

Agent of change

Inicjator zmian

Attitudes, Skills and Knowledge (ASK)

Postawy, Umiejętności i Wiedza. Podstawowe cele edukacyjne w ramach CISV i nasze podejście do uczenia się.

Please reload

B

B

BEAM = Big Europe and Africa Meeting

Doroczne spotkanie przedstawicieli zarządów krajów członkowskich z Europy, Bliskiego Wschodu i północnej Afryki, odbywające się w okolicach Wielkanocy.

Please reload

C

C

CISV Big ED

Pełna wersja i główne źródło na temat zasad, podejścia i treści edukacyjnych CISV.

CISV Passport

Broszura CISV zawierająca najważniejsze informacje o założeniach i pracy naszej organizacji. Służąca jako narzędzie do szkolenia naszych wolontariuszy oraz do promocji CISV. Wśród informacji można znaleźć określenie naszej misji, wartości jakie promujemy i wytyczne według których planujemy nasze spotkania i programy.

CISV Resources

Internetowa baza danych zawierająca wszystkie dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w programach CISV, do ich organizacji, do prowadzenia lokalnego oddziału i kraju członkowskiego. Adres internetowy: www.cisv.org/resources

Child Protection Policy

Dokument zawierający przejrzyste wskazówki, których powinna przestrzegać każda dorosła osoba pracująca z dziećmi w ramach CISV.

Conflict and Resolution

Konflikty i ich Rozwiązywanie

Content areas

Zakres tematyczny. Cztery obszary, które stanowią ramę tematyczną naszej Edukacji na rzecz Pokoju. Każdego roku CISV skupia się na jednym z nich, są to Prawa Człowieka, Różnorodność, Kon ikty i ich Rozwiązywanie, Zrównoważony Rozwój.

Please reload

D

D

Diversity

Różnorodność

Do / Reflect / Generalise / Apply

Zrób / Zastanów się / Uogólnij / Zastosuj.

Cztery kroki według których planowane są zajęcia i programy CISV. Odnoszą się one do uczenia się poprzez działanie. Celem tego procesu jest umiejętność zastosowania w codziennym życiu zdobytych w ramach CISV umiejętności i wiedzy.

Please reload

E

E

Educational Evaluation

Proces sprawdzający poziom i jakość naszych zajęć. Pomaga on zobaczyć jak dobrze wykonujemy to, o czym mówimy.

Educational Goals

Cele edukacyjne.

Educational Principles

Zasady wychowawcze.

European Junior Branch Team

Zespół koordynujący działania i rozwój Junior Branch z regionu europejskiego (Europa, Bliski Wschód i Afryka północna). Każdego roku National Junior Representatives wybierają dwóch nowych członków zespołu poprzez tajne głosowanie podczas European Junior Branch Meeting. Każda z osób wchodzących w skład EJB Team’u jest koordynatorem jednego z sąsiedztw w ramach European Junior Branch.

Experiential Learning

Nauka przez doświadczenie.

Please reload

G

G

Global citizenship

Światowe obywatelstwo

Global Conference

Spotkanie przedstawicieli wszystkich lokalnych oddziałów CISV z całego świata. Pierwsza taka konferencja ma się odbyć w 2015 roku, zastępując istniejące wcześniej doroczne spotkanie przedstawicieli wszystkich krajów (AIM). Każda kolejna ma odbywać się co trzy lata.

Governing Board

Zarząd CISV International wybierany przez przedstawicieli każdego NA, drogą głosowania. Każdy z członków zarządu pełni swoją funkcję przez trzy lata i sprawuje opiekę nad jednym z międzynarodowych komitetów. Do Governing Board może aplikować każda dorosła osoba należąca do CISV, posiadająca potrzebne kwalifikacje i doświadczenie.

Please reload

H

H

Human Rights

Prawa Człowieka

Please reload

I

I

Indicators

Wskaźniki. Postawy, umiejętności i wiedza, które razem tworzą cel danych zajęć lub treningu i które osiągnąć lub do których dojść mają uczestnicy.

International Junior Branch Team

Zespół nadzorujący pracę całego JB, reprezentujący JB w CISV international i pracujący nad dalszym rozwojem JB. W jego skład wchodzą: International Junior Representatives, specjaliści JB, reprezentanci JB w komitetach CISV International, jeden z członków zarządu CISV oraz przedstawiciel biura w Newcastle (Senior Menagement Team). Każdego roku IJRzy ustalają nad jakimi aspektami będzie się skupiał IJB Team i według tego dobierają kandydatów na dane stanowiska. Do IJB Teamu może aplikować każdy członek JB, który posiada umiejętności i doświadczenie w danej dziedzinie.

Please reload

J

J

Junior Branch (JB)

Samorządna gałąź CISV zrzeszająca młodych i aktywnych ludzi, skupiająca się na zajęciach i spotkaniach edukacyjnych w ciągu całego roku.

Junior Counsellors (JC)

Uczestnik Wioski w wieku 16-17 lat, który jest pomocnikiem grupy dorosłych prowadzących program, jak i również dzieci uczestniczących w programie.

Please reload

L

L

Learning by doing

Uczenie się poprzez działanie.

Local Junior Representative

Jedna z dwóch osób reprezentujących i sprawujących pieczę nad swoim oddziałem Junior Branch. Zajmują się organizacją weekendów i spotkań w swoim mieście. Kadencja LJR'ów trwa dwa lata, co roku każde JB wybiera jednego nowego reprezentanta.

Please reload

M

M

Mid Way Meeting

Odbywające się w połowie kadencji spotkanie takich podmiotów jak: międzynarodowy Zarząd CISV (Governing Board), komitety (np. Chapter Development Committee) czy reprezentantów i zespołów Junior Branch (International Junior Representatives, European Junior Branch Team). Jego celem, jest ewaluacja dotychczasowej pracy, intensywna praca nad najważniejszymi problemami i/lub projektami oraz możliwość osobistego spotkania się osób, pracujących na co dzień przez Internet.

myCISV

Internetowa platforma dla wolontariuszy CISV, w ramach której mogą oni deklarować swoje uczestnictwo w międzynarodowych programach, konferencjach i warsztatach.

Please reload

N

N

National Association

Kraj, który spełnia wszystkie kryteria do bycia niezależnym krajem członkowskim CISV.

National Junior Representative

Jedna z dwóch osób reprezentujących i sprawujących pieczę nad Junior Branch w danym kraju. Do ich obowiązków należy koordynowanie działań i projektów w poszczególnych oddziałach oraz reprezentowanie ich przed zarządem kraju członkowskiego. Na arenie międzynarodowej NJRzy współpracują z jednym z koordynatorów danego regionu oraz reprezentantami krajów sąsiedzkich, biorą udział w dorocznym spotkaniu europejskiego JB i dorocznej konferencji całego International JB.

National Secretary

Sekretarz kraju członkowskiego. Jego zadaniem jest nadzorowanie przepływu informacji miedzy zarządem kraju i zarządami oddziałów oraz Senior Menagement Team.

Please reload

P

P

PDPEF = Programme Director’s Planning and Evaluation Form

Narzędzie do planowania i ewaluacji, dzięki któremu jesteśmy w stanie ocenić, czy i w jakim stopniu uczestnicy programu osiągnęli jego zaplanowane cele. Używany również to odnotowywania ważnych wydarzeń w trakcie programów.

Peace Education

Edukacja na rzecz pokoju

Promotional Association

Nowy kraj członkowski CISV, który jest w trakcie rozwijania działalności i uzyskiwania pełnego statusu kraju członkowskiego. Zazwyczaj ściśle współpracujący i wspierany przez kraj należący już do CISV.

Please reload

R

R

R-07 Behaviour and Cultural Sensitivity

Dokument określający zasady zachowania podczas programów edukacyjnych CISV.

Regional Delivery Teams

Zespoły zajmujące się przekazywaniem i wdrażaniem pracy międzynarodowych komitetów CISV do krajów z danego regionu.

Regional Training Forums (RTFs)

Forum w trakcie którego odbywają się różne szkolenia, w Europie odbywające się zazwyczaj trzy razy do roku (okolice Wielkanocy, kwiecień/maj oraz październik/listopad). Podczas każdego z takich wydarzeń, organizowane są różne treningi, np. dotyczące prowadzenia i rozwoju oddziałów lub przeprowadzania poszczególnych programów.

Please reload

S

S

Self-governing entities

Organy samorządne, np. Junior Branch.

Senior Menagement Team

Dawniej International Of ce (IO). Główne biuro CISV International mieszczące się w Newcastle w Wielkiej Brytanii, zajmuje się sprawami administracyjnymi i nadzorem działań organizacji na poziomie międzynarodowym.

Statement of Purpose

Organy samorządne, np. Junior Branch. Oświadczeniem o Celu, „Misja”.

Sustainable Development

Zrównoważony Rozwój

Please reload

bottom of page