ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

Zarząd został wybrany w dniu 29 lutego 2016 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Warszawa na dwuletnią kadencję w składzie:

Zarząd kadencji 2020 - 2023

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia na danym terenie,

 2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału i nadrzędnych władz Stowarzyszenia,

 3. ustalanie planów działalności i planu finansowego Oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

 4. rejestrowanie nowych członków CISV Polska,

 5. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z programem CISV Polska,

 6. gospodarowanie środkami finansowymi i majątkiem Stowarzyszenia,

 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,

 8. powoływanie Komisji Problemowych jako organów doradczych Zarządu Oddziału,

 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie objętym działalnością Oddziału.

Komisja Rewizyjna kadencji 2020 - 2023

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, w szczególności gospodarki finansowej Oddziału, przeprowadzana nie rzadziej niż 1 raz w roku.

 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków CISV Polska Oddział Warszawa wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

 3. przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału.